Hlavný kontrolór obce:

 

RSDr. Tomáš KONUŠ

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

- hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo

- kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov prítomných poslancov zastupiteľstva

- hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov

- odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo

- po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov

- výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou, dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie

 

sodb2021

ziar

certifikat logo

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:30 - 12:00

obedná prestávka:

12:00 - 12:30

Kontakt

Obecný úrad
Malá Čausa 175
971 01 Prievidza

telefón:

046/5471102
0918 514439

starosta: 0903 615439
fax: 046/5471102

info@malacausa.sk

starosta@malacausa.sk

 
 
Ochrana osobných údajov